Права та обов’язки учня

1. Права і обов’язки учнів училища визначаються чинним законодавством та Cатутом училища.
2. Учні училища, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на:
 матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
 на належні умови навчання за обраною професією;
 безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною базою навчального
закладу;
 матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із
законодавством;
 безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань
та зміцнення здоров’я;
 щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яке не дає змоги продовжувати навчання
за обраною професією.
3. Учні училища зобов’язані:
 виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які
регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного
навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в
навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 збитки, навмисно заподіяні учнями училищу, підприємству, організації, відшкодовуються ними
особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
 брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті училища та на виробництві;
 вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази училища шляхом
примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати
ресурси;
4. Прийом учнів до училища здійснюється в порядку, встановленому училищем на підставі Типових
правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів.
5. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, прийняті в училище, користуються правами
учнів, що передбачені Cтатутом і правилами внутрішнього розпорядку.
6. Учням видається учнівський квиток.
7. Учні забезпечуються стипендією, а ті, які потребують підвищеного соціального захисту —
безкоштовним харчуванням (компенсацією). Розміри стипендії визначаються в установленому чинним
законодавством порядку.
8. За успіхи в навчанні, оволодінні професією чи спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності
училища та інші досягнення для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: подяки,
грамоти, почесні грамоти, підвищення стипендії, іменна стипендія, яка встановлюється рішенням
стипендіальної комісії.
9. За систематичне порушення Статуту училища, правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у
навчанні до учня можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, виключення з
училища. З професійно-технічного закладу учень може бути відрахований за: власним бажанням;
незадовільну успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
вироком суду, що вступив у законну силу..
10. Випускникам училища, які закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні іспити,
захистили дипломну роботу видається диплом установленого зразка. Випускникам училища, які
здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про середню освіту
встановленого зразка. Учням, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної
кваліфікаційної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які опанували курс
професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про
присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і
не пройшли поетапної кваліфікаційної атестації, видається довідка.
11. Час навчання в училищі зараховується до трудового стажу учня, у тому числі в безперервний і в
стаж роботи за професією.
Правила поведінки учня
1. В училище приходити без запізнень, не пізніше, як за 5 хвилин до початку першого уроку.
2. Прийшовши в училище, учень повинен принести з собою все необхідне для навчальних занять:
підручники, зошити, альбом, письмові та креслярські приладдя, а для уроків фізвиховання — спортивну
форму. Не приносити в училище сторонні предмети, які не мають відношення до навчальної та
суспільної роботи (планшети,колонки тощо)
3. Учні повинні заходити в клас, майстерню, лабораторію лише з дозволу викладача, майстра
виробничого навчання. Щоб вийти з класу, лабораторії, майстерні під час занять також необхідно
отримати дозвіл викладача чи майстра виробничого навчання. В кінці уроку учні встають тільки після
того, як викладач скаже, що урок закінчено.
4. Знаходячись в коридорах училища, поводити себе так, щоб не заважати іншим. Не можна бігати,
штовхатись, кричати, розмахувати руками. Варто йти, притримуючись правої сторони. У дверях не
намагатись у будь-якому випадку пройти першим. Пропусти вперед викладачів, майстрів та інших
старших, навіть якщо вони вам незнайомі. Юнаки повинні пропустити спочатку дівчат. Не створювати
штовханини на сходах та не бігати по них.
5. Якщо в клас заходить викладач, будь-хто з працівників училища або гості, учні повинні встати.
6. Не можна заходити в клас, майстерню, лабораторію після дзвоника. Учень, який запізнився на урок,
має отримати дозвіл у заступника директора, щоб бути присутнім на уроці.
7. Підготовку до заняття необхідно закінчувати до дзвоника: покласти на стіл підручник, ручку і т.д.
Забороняється під час уроків робити все, що може завадити роботі викладача або інших учнів,
наприклад: розмовляти на інші теми, переходити з місця на місце, вигукувати, користуватись мобільним
телефоном ,займатись іншими справами.
8. Якщо необхідно поставити питання викладачу або відповісти на його питання, підніміть руку та
дочекайтесь, коли вам дозволять говорити.
9. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, наочними посібниками, учні
повинні точно виконувати вказівки викладача або майстра виробничого навчання, а також
дотримуватись правил з Охорони праці. У випадку виходу з ладу обладнання, інструменту,
вимірювальних приладів, учень повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу.
10. Після закінчення занять потрібно навести порядок на робочому місці. Під час перерви всі виходять з
класу, майстерні, лабораторії, приміщення провітрюється. Учні зобов’язані в кінці занять прибрати
класи і лабораторії.
11. Не можна ходити по училищу у головному уборі.
12. Курити на території навчального закладу заборонено.
13. Не запізнюватись на масові заходи: лінійки, збори, вечори і т.д. Своєчасно виконувати
розпорядження осіб, відповідальних за їх проведення. Під час проведення заходу необхідно поводити
себе так, щоб не заважати іншим.
14. На вулиці та в загальних місцях поводити себе гідно, не привертати до себе уваги оточуючих.
Дотримуватись правил дорожнього руху.
15. Кожен учень може обиратись і бути обраним у самоврядування групи.