Структура та органи управління навчальним закладом

Директор ДНЗ «Погірцівське ВПУ». Його діяльність регламентується Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, згідно з яким директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Він є найвищою посадовою особою в ПТНЗ, діє від імені навчального закладу, представляє її в усіх організаціях, розпоряджається її майном і коштами, укладає договори, видає фінансові доручення, відкриває у банку рахунок, розпоряджається кредитами, видає накази по училищу, його вказівки є обов’язковими для педагогічного колективу, учнів, бухгалтерії та інженерно-технічних працівників.

Директор організовує планування змісту та забезпечення навчально-виробничого та виховного процесів, несе за них відповідальність. До його обов’язків належить, також піклування про здоров’я, безпеку учнів, про створення умов для позаурочної, виробничої та  роботи.

Директор ДНЗ «Погірцівське ВПУ”» керує роботою своїх заступників, узгоджує спільну діяльність адміністрації навчального закладу з громадськими організаціями, педагогів та учнів, відповідає за комплектування та набір навчальних груп і працевлаштування випускників.

Один з найголовніших напрямів його роботи — добір і розстановка педагогічних кадрів. У сфері його компетенції організація роботи педагогічної ради, батьківського комітету, загальне керівництво методичною роботою, навчально-виробничим та виховним процесами, координація самоосвітньої роботи викладачів та майстрів виробничого навчання.

Директор несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, забезпечення гігієни праці учнів та педагогів.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи.Організовує і контролює процес навчання учнів у виробничих майстернях та на об’єктах виробничої практики, їх професійну підготовку, всебічний розвиток і поведінку. Контролює виконання навчальних планів та державних стандартів професійно-технічної освіти, якість знань, умінь і навичок учнів здобутих в процесі виробничої діяльності. Сприяє залученню до співпраці з навчальним закладом соціальних партнерів та роботодавців. Здійчнює контроль за участю учнів та майстрів виробничого навчання у конкурсах фахової майстерності.

Заступник директора з виховної роботи. Організовує позаурочну виховну роботу і дозвілля учнів, надає необхідну допомогу класним керівникам, кураторам, вихователям гуртожитку та іншим педпрацівникам училища, які залучаються до виховної роботи з учнями. В його обов’язки входить організація і координація художньої самодіяльності навчального закладу, туризму та краєзнавчої роботи, підготовка і проведення традиційних та державних свят навчального закладу. Він підтримує зв’язок з інспекцією у справах неповнолітніх, консультує батьків та керівників гуртків художньої самодіяльності, щодо організації виховної роботи з учнями. Проводить профорієнтаційну роботу.

Методист. Здійснює методичний супровід навчально-виробничого та виховного процесів. Сприяє зростанню іміджу навчального закладу. Бере участь у організації та роботі педагогічної ради, методичної ради, засіданнях предметних та фахових методичних комісій. Одним з його завдань є аналіз інноваційних процесів у системі ПТО, прогнозування нових тенденцій та коригування відповідно до них стратегії науково-методичного розвитку.  Організація роботи по комплексному методичному забезпеченню предметів і професій.

Керує роботою методичних комісій. Розробляє методичні документи, рекомендації, які стосуються перспектив розвитку закладу. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

Заступник директора з господарської діяльності. Відповідає за збереження навчальних приміщень і майна, за матеріальне забезпечення навчального процесу, санітарний стан ДНЗ «Погірцівське ВПУ», протипожежну охорону, правильну організацію роботи обслуговуючого персоналу. Контролює процес ремонту та обслугогвування навчальних кабінетів та майстерень.

Рада учнівського самоврядування – є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах навчального закладу. Його діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні училища, захист своїх прав. Училище визнає повноваження представників учкому, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу.

Методична рада. Є колегіальним органом педагогічних працівників, обов’язок якого – сприяти розвитку та удосконаленню методики навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого зростання викладачів, майстрів виробничого навчання і вихователів. Вона аналізує та обирає найоптимальніші варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

Відповідно до Закону України «Про освіту» статті 7 від 28.09.2017 р.: «Мовою освітнього процесу в ДНЗ “Погірцівське ВПУ” є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти».

Заклад освіти забезпечує обов’язкове вивчення державної мови – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

У закладі освіти здійснюється також вивчення англійської мови.

Структура закладу